Skip to content Skip to footer

 

Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej tiež len „VOP“ alebo „obchodné podmienky“)

 

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sú vydané spoločnosťou:

PRIMUS spol. s r. o.
IČO: 31632548, DIČ: 2020444789
so sídlom Žilinská cesta 102/531, 013 11 Lietavská Lúčka
zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka 2745/L
email: [email protected]
tel: 0948 804 400
(ďalej len „predávajúci“)

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (fyzická osoba v postavení spotrebiteľa alebo podnikateľ, t.j. podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý odoslal objednávku prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke nadrz.sk (ďalej v texte tiež len ako „webová stránka“ alebo „www.nadrz.sk“) alebo prostredníctvom emailu.
 2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 3. Podnikateľom sa rozumie osoba:
 • zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
 • vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,
 • jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
 1. Ak uvedie Kupujúci pri dopytovaní alebo objednávke tovaru – vo webovom formulári alebo emailom – svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP špecificky pre podnikateľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.
 2. Kupujúci objednaním tovaru potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok a Podmienky ochrany osobných údajov, že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente objednania tovaru.

 

II. Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri konkrétnom tovare v katalógu na webovej stránke. Ceny tovaru sú uvedené v EUR s DPH, ako aj v EUR bez DPH. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované na webovej stránke. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Kompletná prezentácia tovaru umiestnená v katalógu na nadrz.sk vrátane produktovej fotodokumentácie je informatívneho resp. ilustračného charakteru.
 3. Na webovej stránke www.nadrz.sk sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním vybraného tovaru v časti „Doprava a platba“. Pre konkrétny tovar sú informácie o cene dopravy dostupné po vložení tovaru do nákupného košíka v časti „Košík“ aj „Pokladňa“. V rámci týchto VOP sú informácie o dodacích a platobných podmienkach ďalej uvedené v článku IV.  Platobné podmienky a dodanie tovaru.
 4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

III. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

 1. Všetky prijaté online objednávky tovaru, vrátane objednávok realizovaných prostredníctvom emailu (ktorý je taktiež súhlasom s VOP zverejnenými na webovej stránke www.nadrz.sk) sú považované za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka.
 2. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám.
 3. Kupujúci vykonáva objednávku týmito spôsobmi: online prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke nadrz.sk alebo zaslaním dopytu alebo objednávky na email [email protected].
 4. Na webovej stránke si kupujúci vyberie tovar a počet kusov tovaru a kliknutím na „Pridať do košíka“ vloží tovar do „Košíka“. Počet požadovaných kusov tovaru môže kupujúci upravovať taktiež v samotnom „Košíku“, pričom v tomto kroku môže kupujúci tovar z „Košíka“ taktiež úplne odstrániť.
 5. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do formuláru vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na „Poslať dopyt“. Údaje uvedené vo formulári sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov vo formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.
 6. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu email o jej prijatí na emailovú adresu, ktorú kupujúci zadal, ako povinný údaj, pri vypĺňaní formuláru na webovej stránke. Tento automaticky vygenerovaný email sa považuje za prijatie návrhu zmluvy v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a dochádza tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku. Výnimku z uvedeného predstavujú tovary (nadrozmerný tovar, prípadne objednávka pozostávajúca z väčšieho počtu kusov tovaru – štandardne 4 a viac kusov) pri ktorých nie je v „Košíku“ a „Pokladni“ exaktne v EUR vyčíslená cena za dopravy (uvedené ako „Cena dohodou“) v prípade, že si zákazník vyberie možnosť dodania tovaru na adresu. Zmluva je v tomto prípade uzavretá až po záväznom emailovom potvrdení objednávky zo strany kupujúceho, v ktorom kupujúci odsúhlasí spôsob a cenu dopravy za doručenie tovaru na adresu (pre viac informácií viď článok IV. Platobné podmienky a dodanie tovaru). Obdobné platí pri objednávkach a dopytoch zaslaných zo strany kupujúceho emailom.
 7. V prípade, že niektorú z požiadaviek nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 8. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru na webovej stránke, alebo v priebehu objednávania tovaru, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o objednávke tovaru podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh zmluvy a zmluva je v takom prípade uzavretá až potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

 

IV. Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru (ďalej tiež ako „cena dopravy“) v prípade záujmu kupujúceho o dodania tovaru na adresu môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
 • v hotovosti – pri osobnom odbere tovaru na prevádzke alebo v sídle spoločnosti,
 • na dobierku pri prevzatí tovaru zasielanom na adresu,
 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho (napr. na základe zálohovej faktúry, a to len v prípade individuálnej dohody Kupujúceho a Predávajúceho, napr. pri veľkoobchodnom odbere, ale za tzv. tovar na objednávku, ktorý nie je na sklade a dodáva sa výhradne v nadväznosti na záujem zo strany kupujúceho).
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.
 2. Spoločne s kúpnou cenou tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu individuálne dohodnuté a emailom odsúhlasené náklady spojené s balením a dodaním tovaru.
 3. Pri osobnom odbere tovaru na prevádzke alebo v sídle spoločnosti nie je účtovaný poplatok za balenie a dodanie tovaru.
 4. Náklady spojené s balením a doručením tovaru sú pre jednotlivé kategórie tovarov uvedené v rámci internetového obchodu v sekcii „Doprava a platba.
 5. Pri nákupe nadrozmerného tovaru a požiadavke na dodanie takéhoto tovaru na adresu (najmä tovary z kategórie Žumpy a septiky, Podzemné nádrže na vodu, Záchytné vane a pod.) bude cena dopravy kalkulovaná a dojednaná individuálne (v „Košíku“ a „Pokladni“ zobrazené ako „Cena dohodou“), a to na základe konkrétnych rozmerov tovaru, hmotnosti, miesta dodania a požadovaného počtu kusov. Kalkuláciu nákladov spojených s balením a dodaním tovaru zašle predávajúci kupujúcemu emailom v nadväznosti na obdržanie online objednávky alebo emailového dopytu. Cena za dopravu podlieha schváleniu zo strany kupujúceho. Až na základe odsúhlasenia a záväzného potvrdenia objednávky vrátane ceny dopravy zo strany kupujúceho bude tovar expedovaný. Rovnakým spôsobom bude cena dopravy individuálne kalkulovaná, odsúhlasená a objednávka záväzne potvrdená kupujúcim aj v prípade odberu väčšieho množstva kusov tovaru (štandardne 4 a viac kusov) – pri konkrétnom tovare a príslušnom počte kusov sa automaticky zobrazí ako „Cena dohodou“  v „Košíku“  a „Pokladni“ .
 6. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovej stránke a v týchto VOP platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 7. V prípade platby v hotovosti alebo platobnou kartou (s ohľadom na možnosti prepravnej spoločnosti) je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
 8. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
 9. Predávajúci je povinný vystaviť kupujúcemu doklad o kúpe. Doklad je podľa dohody kupujúceho a predávajúceho odoslaný na emailovú adresu kupujúceho, priložený k dodávanému tovaru alebo zaslaný poštou na korešpondenčnú adresu. V prípade osobného odberu a platby za tovar v hotovosti je doklad odovzdaný spolu s tovarom pri jeho prevzatí.
 10. Tovar je kupujúcemu dodaný:
 • osobným odberom v prevádzke alebo sídle predávajúceho, alebo
 • na adresu určenú kupujúcim.
 1. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v „Košíku“ alebo „Pokladni“.
 2. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe individuálnej požiadavky kupujúceho – ako vlastná preprava, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 3. Kupujúci je povinný bezprostredne pri prevzatí tovaru prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode so zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu predávajúceho a spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, faxom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 4. Obdobne pri osobnom odbere je kupujúci povinný prekontrolovať tovar bezprostredne pri prevzatí. Akékoľvek poškodenie tovaru alebo nekompletnosť balenia je potrebné okamžite nahlásiť Predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 5. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

 

V. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci spotrebiteľ, ktorý uzavrel zmluvu (len fyzická osoba – spotrebiteľ, mimo podnikateľskú činnosť) je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.
 2. Kupujúci spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci o tomto bezodkladne informuje kupujúceho. Zároveň v prípade, že od kupujúceho na základe zmluvy prijal peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru, vráti ich v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to rovnakým spôsobom ako ich prijal, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.
 4. Pre odstúpenie od zmluvy môže kupujúci spotrebiteľ využiť Vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Vzorový Formulár k odstúpeniu od zmluvy vrátane poučenia o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete tu.
 5. Odstúpenie od zmluvy zašle alebo doručí kupujúci spolu s dokladom o kúpe na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
 6. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
 7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 8. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim pre daný tovar. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 9. Ak odstúpi Kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu Kupujúci spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Kupujúci spotrebiteľ je povinný vrátiť predávajúcemu tovar bez zbytočného odkladu po odstúpení od zmluvy, najneskôr však do 14 dní.
 10. Vrátenie peňažných prostriedkov bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri uhradení kúpnej ceny zo strany kupujúceho spotrebiteľa. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 11. Kupujúci spotrebiteľ berie na vedomie, že pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Výška týchto nákladov štandardne závisí od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby.
 12. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 13. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

VI. Záručné podmienky

 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom  predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži doklad o kúpe. Kompletné informácie nájdete v Reklamačnom poriadku.

 

VII. Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať fyzicky poštou na korešpondenčné adresy alebo prostredníctvom elektronickej pošty – emailom.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na adresu (korešpondenčnú alebo emailovú) uvedenú pri objednávaní tovaru.

 

VIII. Bezpečnosť a ochrana informácií

 1. Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho zo strany predávajúceho sa použijú tieto Podmienky ochrany osobných údajov.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
 2. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
 3. Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927 alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 4. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní webovej stránky používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webovú stránku a užívať webovú stránku alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 6. Zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 7. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 26.09.2022.

 

Na stiahnutie: Formulár k odstúpeniu od zmluvy + Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy