Skip to content Skip to footer

Podmienky ochrana osobných údajov (GDPR)

Informácie k súhlasu so spracúvaním osobných údajov zo strany spracovateľa osobných údajov v súvislosťou so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení a doplnení niektorých zákonov.

Účel spracovania osobných údajov

 • Poskytnutie bežných osobných údajov je podmienkou pre realizáciu objednávky, odoslanie dopytu, žiadosti o cenovú ponuku resp. správy prostredníctvom webového kontaktného formuláru.
 • Zákonné vedenie povinnej účtovnej a daňovej evidencie zo strany spoločnosti.

Spracovateľ osobných údajov

PRIMUS spol. s r.o.
so sídlom Žilinská cesta 102/531, 013 11 Lietavská Lúčka
IČO: 31 632 548

Spracovávané osobné údaje

 • Základné identifikačne údaje v súvislosti s registráciou na webovej stránke, vytvorením konta, vytvorením a odoslaním objednávky, odoslaním dopytu, žiadosti o cenovú ponuku alebo žiadosti o poskytnutie informácie. V tomto prípade sa spracovávajú osobné údaje – meno, sídlo/adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 • Cookies – malé dátové súbory vďaka ktorým si internetová stránka môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

Evidencia a archivácia osobných údajov

 • Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov od poskytnutia súhlasu, resp. do doby pokiaľ tento súhlas kupujúci odvolá.
 • Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.
 • Spracúvanie a evidencia osobných údajov kupujúceho je nevyhnutná aj na účely naplnenia zákonných požiadaviek týkajúcich sa účtovnej a daňovej evidencie a archivácie (uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov).

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

 • Vybrané osobné údaje (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo prípadne email) môžu byť pre účely naplnenia objednávkového procesu poskytnuté vybraným tretím stranám – spoločnosti zabezpečujúcej dodanie tovaru prípadne účtovnú evidenciu.

Práva kupujúceho v súvislosti so spracovaním osobných údajov

 • Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov – Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
 • Právo na prístup k osobným údajom – Kupujúci má právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, má prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Má právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
 • Právo na opravu chybných alebo aktualizovaných osobných údajov
 • Právo na výmaz – v prípade že evidencia vybraných osobných údajov nie je legislatívnou povinnosťou pre PRIMUS spol. s r.o.
 • Právo na obmedzenie spracovania – v prípade, požiadavky na spracovanie výhradne najnutnejších údajov na zákonné účely.
 • Právo na prenositeľnosť údajov – v nadväznosti na požiadavku kupujúceho na prenos osobných údajov do inej spoločnosti.
 • Právo uplatniť námietku na automatizované individuálne rozhodovanie – ak kupujúci zistí alebo sa domnieva, že osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
 • Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Forma uplatnenia práv – Kontaktné informácie pre uplatnenie práv:

 • PRIMUS spol. s r.o, Žilinská cesta 102/531, 013 11 Lietavská Lúčka:
 • Tel: +421 948 804 400,
 • Email: [email protected],
 • alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla spoločnosti.
 • Všetky informácie a vyjadrenia poskytujeme bezplatne.

Spôsob odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov

 • Písomne na adresu sídla spoločnosti PRIMUS spol. s r.o. s uvedením mena a priezviska žiadateľa, adresy bydliska a vlastnoručného podpisu.

Zmeny v zhromaždení a spracovávaní osobných údajov

 • Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov môžu podliehať zmenám alebo doplneniam. V prípade, že dôjde k zmenám informácií o ochrane osobných údajov budú vo vzťahu ku kupujúcemu účinné od tohoto dátumu.